DOĞAYA ÇIKIYORUZ

DOĞAYA ÇIKIYORUZ

DOĞAYA ÇIKIYORUZ

DERİN BİR NEFES ALIN, DOĞAYA ÇIKIYORUZ…

OUTDOOR TAKIM ÇALIŞMALARI Grubun bütününe ulaştırılmak istenen mesajlarda eğitselliğin de göz önüne alınarak yürütülen “Outdoor Takım Çalışmaları” programları; katılımcıların uyum, isteklilik ve sonuç odaklı bakabilmedeki temel yetkinliklerini geliştirmeyi öncelikle hedeflemektedir.

Birey olarak mükemmel olsalar dahi, çalışanların uyumlu bir ekip performansı sergileyebilmek için eğitim programının aşamalarını gerçekleştirmeleri hedeflenmektedir.

“Outdoor Takım Çalışmaları” programları uygulama özelliklerine bağlı olarak, farklı düzey ve özelliklerde gerçekleştirilmektedir. Uygulanan tüm programlardaki ortak özellik; “risksiz ortamda” kişilerin kendilerine ve ekip arkadaşlarına ilişkin yenilikleri deneme ve yaşayarak öğrenme olanağı sağlamasında yatmaktadır.

Teorik olmaktan uzak, tamamen aktivite ağırlıklı olarak gerçekleştirilen “Outdoor Takım Çalışmaları” programları, eğitimsel anlamda vurgulanmak istenen mesajların aktiviteler aracılığı ile içselleştirilmesini hedeflemektedir. Gerçekleştirilen çalışmaların süreleri ve seçilen aktiviteler; grubun özellikleri ve eğitsel beklentilere göre şekillenmektedir.

Outdoor Takım Çalışmaları programlarında temel hedef; çalışanların kurum aidiyetlerini pekiştirmek, bireysel motivasyonlarını sağlayarak ekip performansını artırmak, kendini tanıyan ve yönetebilen ekipler oluşturmak, iç ve kişiler arası iletişimi geliştirmek, nihai olarak da verimliliği artırmak noktasında olumlu adımlar atabilmektir.

Program süresince, normal çalışma ortamından farklı koşullarda birbirine bağımlı olma ve güvenme zorunluluğu; ekip üyelerinde saygı ve karşılıklı güven duygusu oluşturmakta ve pekiştirmekte, bu şekilde oluşan yeni duygusal platformlar; çalışanların iş yaşamlarında kurdukları ilişkilere çok farklı boyutta yansımaktadır.

Derin Eğitim olarak gerçekleştirmekte olduğumuz ofis dışı mekanlarda etkisi tartışılmaz eğitim yöntemlerinden biri olan “”YAŞAYARAK ÖĞRENME” yaklaşımı paralelinde yapısallaştırılan “Outdoor Takım Çalışması” eğitim programları, katılımcıların “konfor alanları” dışına çıkarak; yeni yaklaşımları nitelikli bir ekip ortamında denemeleri olanağı sunulan eğitimlerdendir.

NEDEN “TAKIM ÇALIŞMASI”

Kurum çalışanları, işbirliği içerisinde ve birbirlerini destekler şekilde performans sergilediklerinde, ortaya çıkan durum “sinerji” olarak tanımlanabilir. Tanım olarak sinerji; birlikte harekete geçince birbirinin etkililiğini artıran ve ayrı ayrı hareket eden öğelerin çıkardığı sonuçlardan daha büyük bir sonuç üreten iki ya da daha çok öğenin birleşik hareketi olarak tanımlanmaktadır.

Sinerjinin ya da “takım olma hali”nin oluşabilmesi kolay değildir. Oysa baktığımızda, bir organizasyon içerisinde “takım olma hali” hemen oluşmaz. Peter Senge’nin (Beşinci Disiplin-Yapı Kredi Yayınları) vurguladığı gibi; yöneticinin bir sabah içeri girip “siz bir takımsınız, artık” demesi hiç bir zaman orada bulunan çalışanların takım olduklarını anlamını taşımaz. Takımın gerçek anlamıyla bir “takım olma hali”ni taşıyabilmesi için; iletişim ve liderlik yetkinliklerinin, yöneticiler ve diğer çalışanlar olmak üzere tüm üyeler arasında gerçekleşmesi beklenir.

“Outdoor Takım Çalışması” programları; gerek takım üyelerinin, gerekse yöneticilik deneyimine sahip ve ekip üyelerini yönlendirme yetkinliğini kazanması hedeflenen katılımcıların; kendilerinde geliştirebilecekleri yönetsel ve temel yetkinliklere ilişkin özellikleri görmeleri için geliştirilmiş, “farkındalık” oluşturmayı sağlamak üzere yapısallaştırılmış; içten, coşkulu takım performansı çalışmalarıdır.

Derin Eğitim olarak gerçekleştirdiğimiz “Outdoor Takım Çalışması” programlarında, coşku ile yeni ve farklı düşünce tarzlarının beslenmesi hedeflenir. Bu noktada, kollektif çabanın katkısı ve kişisel liderlik özellikleri dengelenerek; çıkarımların işe taşınabilmesi için gerçekleştirilen “paylaşım seansları”; esnek olma ve daha hızlı öğrenme yeteneğini beraberinde getirir.

Bu amaçla, hızlı öğrenmeyi sağlamak veya bariyerleri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen eğitimlerde katılımcılar, eğitimde olma hissinin ötesinde; bir arada ortak bir zamanı en etkin şekilde kullanabilme ve kendini yöneten takımlar olabilme özelliklerini yaşamaktadırlar.

TAKIM – GRUP FARKI:

Takımı gruptan ayıran en önemli özellik; grubun rastlantısal olarak bir araya gelen üyelerden oluşmasına karşın, takımın varlığının ortak bir amacı, ortak bir aklı, ruhu, dengelenmiş rollerin varlığının tanımlanmış olmasını gerektirmesinde yatar.

Takım olma sürecini hızlandırmak adına, katılımcıların “yaşayarak öğrenme” yaklaşımı ile değişik ortamları ve bu ortamların getirebileceği farklı özellikleri deneyebilmeleri için sağlanan çalışmalarla, bilinmeyene yolculuk; yeni yaklaşım ve deneyimlerin getireceği zenginleşme ile hızlı bir süreç olarak işler ve yaşayanlarda iz bırakır. Burada, kişiler birbirlerini farklı özellikleriyle görme fırsatını bulur ve dahası çalışma arkadaşlarını her şeyden önce bir birey olarak algılarlar.

METODOLOJİ ve YAKLAŞIM:

“Yaşayarak öğrenmek” için katılımcıların hep birlikte hareket halinde olacak şekilde eğitime katkı sağlamaları hedeflenir. Tek gün veya iki gün süre ile gerçekleştirilmesi planlanan aktiviteler; gelişmesi hedeflenen yetkinliklere bağlı olarak birer katalizör olarak yapılandırılırlar. Grup lideri olarak tanımlanan eğitimcilerin sorumluluğu; aktivitelerin kuralları dahilinde gerçekleştirilmesinde yönlendirici olmak, paylaşımlara rehberlik etmek ve uygulamaları, iş yaşamındaki benzerleriyle özdeşleştirmek noktasında süreçlere destek olmak olarak tanımlanmıştır.

Program akışında yer alan aktiviteler; problem çözme, farklı bakış açılarından bakabilme, yönetme – liderlik stilleri ve takım olarak birlikte hareket etmek üzerine kurgulanmıştır.

Aktiviteye katılım; bir diğerine destek olmak, taşımak, tırmanmak veya verilen malzemelerle çalışmayı gerektirmektedir. Her aktivitenin öncesinde, grup lideri; görevin ne olduğunu ve güvenlik açısından fiziksel katkının boyutu konusunda katılımcılara bilgi aktarır. Kuralların aktarılmasında sonra görev başlar ve tamamlanana dek hızlı bir tempoda akar. Bu aşamadan sonra, tüm takım üyeleri bir arada “paylaşım” gerçekleştirir ve eğitimcilerin yönlendirmeleri ile bilginin işe taşınmasını kolaylaştırıcı eğitsel tekniklerle çıkarımlar özetlenir. Her bir aktivite, çıkarımların bir sonraki aktiviteye taşındığı deneysel bir atmosferdir.

Minu Edis
Derin Eğitim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı
Kurucu Ortağı / Danışman – Yönetici Koçu